petct.sk

Dr.Magnet

PET/CT

PET/CT centrum spoločnosti BIONT, a. s. je najmodernejšie zdravotnícke zariadenie v odbore nukleárnej medicíny na Slovensku. Od počiatku svojej činnosti v roku 2005 je vrcholovým pracoviskom v oblasti PET/CT diagnostiky.

 • PET/CT centrum po inštalácií novej generácie PET/CT systému zabezpečuje zvýšenie kvality zobrazenia vyšetrení a skrátenie čakacej doby vyšetrení, pri súčasnom významnom znížení radiačného zaťaženia vyšetrovaného pacienta.
 • Koincidenčná SPECT/CT gamakamera GE MilleniumVG Hawkeye umožňuje pracovisku vykonávať celé spektrum vyšetrení v odbore nukleárnej medicíny.
 • PET/MR fúzie-koregistrácie: PET/CT modalitu je možné prepojiť a fúzovať s MR modalitami nasnímanými z iného pracoviska pomocou multimo­dálneho softvérového riešenia.

V marci 2024 prebehla v kooperácii so spoločnosťou Dr. MAGNET s.r.o. modernizácia technológie PET/CT, ktorá umožňuje vykonávať precíznejšie diagnostické vyšetrenia s použitím pozitrónových rádiofarmák. Spolupráca je unikátnym a úspešným „public-private“ projektom. 

Spoločnosti BIONT, a.s. a Dr. MAGNET s.r.o. spojili silu dlhoročných skúseností špičkového personálu s najmodernejšou dostupnou technológiou PET/ CT tomografu od spoločnosti Siemens, systému Biograph Vision 600. Investícia Dr. MAGNET s.r.o. do personálu, modernej technológie a vybavenia umožnila zvýšiť počet vyšetrovaných pacientov a výrazne skrátiť čakaciu dobu vyšetrenia. Navyše, priniesla aj výrazné zníženie dávok rádioaktívneho žiarenia, čím sa chráni pacientove zdravie.

Špičkové prístrojové vybavenie sníma funkčno-metabolický obraz pacienta súčasne s anatomickým zobrazením prostredníctvom CT vyšetrenia so 64-vrstvovým počítačovým tomografom.

Prístroj je prioritne využiteľný pre diagnostiku v oblasti onkologických, kardiovaskulárnych a neuro­logických ochorení. 

MUDr. Pavol Povinec, PhD.

MUDr. Pavol Povinec, PhD.
Primár

Profil PET / CT centra

 • PET/CT centrum po inštalácií novej generácie PET/CT systému zabezpečuje zvýšenie kvality zobrazenia vyšetrení a skrátenie čakacej doby vyšetrení, pri súčasnom významnom znížení radiačného zaťaženia vyšetrovaného pacienta.
 • Koincidenčná SPECT/CT gamakamera GE MilleniumVG Hawkeye umožňuje pracovisku vykonávať celé spektrum vyšetrení v odbore nukleárnej medicíny.
 • PET/MR fúzie-koregistrácie: PET/CT modalitu je možné prepojiť a fúzovať s MR modalitami nasnímanými z iného pracoviska pomocou multimo­dálneho softvérového riešenia.
 • Gemini TF 64 Time Of Flight s integrovaným CT skenerom Brilliance 64 disponuje výnimočnou citlivosťou pri rýchlych skenoch, výrazným znížením radiačnej záťaže na pacienta, ako v PET skenoch,  tak i v CT skenoch, schopnosťou vysokého rozlíšenia pri detekcii lézií a tiež výnimočnými anatomickými detailmi.
 • Výkonnosť systému môže byť optimalizovaná na základe požiadavky lekára na vyšetrenie pacienta.
 • Celotelové zobrazovanie s momentálne najlepším možným priestorovým rozlíšením 2 mm a 4D Time Of Flight (pulmonary gating) umožňuje unikátne zobrazenie lézií a tým presnejšiu a rýchlejšiu diagnostiku.
 • Post-processingové stanice Extended Brilliance Workspace s pokročilými softvérovými aplikáciami výrazne zlepšujú možnosti diagnostiky pacienta a zjednodušujú prácu odborného personálu.
 • Uvedená technológia PET/CT umožňuje CT vyšetrenia prevádzané v tzv. „low-dose“ móde (nízko-dávkovom móde), najmä za účelom lokalizácie a korekcie útlmu, a tým dovoľuje aj  výrazné zníženie dávky RTG ži­arenia pre pacienta bez straty kvality zobraze­nia.

Fotogaléria

Pozrite si fotogalériu z nášho pracoviska PET/CT v Bratislave.

Kontakt

PET/CT Centrum BIONT, a. s.
Dr. MAGNET s. r. o.
Karloveská 63
842 29 Bratislava

Tel.: +421 2 2067 0187

MUDr. Pavol Povinec, PhD. – Vedúci lekár (Biont, a.s.)

Oznámenie o ochrane osobných údajov

 • Dr. Magnet s.r.o. (ďalej „prevádzkovateľ“) spoločne s PET/CT centrum spoločnosti BIONT, a.s. prevádzkuje najmodernejšiu dostupnú technológiu PET/ CT tomografu od spoločnosti Philips, systému Gemini TF 64 Time Of Flight s Ingenuity TF upgrade-om.

Pre zabezpečenie komunikácie so svojimi klientmi  a hlavne objednávania klientov na vyšetrenia využíva svoje webové sídlo. Prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľ poskytuje základné informácie o svojej činnosti.

Poskytované služby na  stránke prevádzkovateľa vyžadujú spracúvanie osobných údajov. Nižšie vás  informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré  získavame prostredníctvom  komunikačného kanála webovej stránky prevádzkovateľa, vrátane použitia cookie.

Prevádzkovateľ spracúva informácie len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

 

1.Kto je zodpovedný na spracúvanie vašich osobných údajov na tomto webovom sídle?

Dr. Magnet s.r.o.
Novozámocká cesta 3862/2, 945 01  Komárno
36 553 204   

2.Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Ing. Jozef Kmeť

jkmet@prodiagnostic.sk 

+421908148822

 

3.Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Využívame funkcionalitu našej webovej stránky na zbieranie osobných údajov v kontexte aktivít prevádzkovateľa v rámci objednávania klientov na vyšetrenie prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie.

 1. Online žiadanka na PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-FDG https://www.biont.sk/online-ziadanka/online-ziadanka-na-petct-vysetrenie-trupu/
 2. Online žiadanka na PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-FDG https://www.biont.sk/online-ziadanka/online-ziadanka-na-pet-vysetrenie-mozgu-s-18f-fdg/
 3. Online žiadanka na PET vyšetrenie s 11C-metionínom a 18F-FET https://www.biont.sk/online-ziadanka/online-ziadanka-na-pet-vysetrenie-mozgu-s-11c-metioninom/
 4. Online žiadanka na PET vyšetrenie mozgu na dôkaz prítomnosti beta-amyloidu https://www.biont.sk/online-ziadanka/online-ziadanka-na-pet-vysetrenie-mozgu-s-18f-vizamyl-na-dokaz-pritomnosti-beta-amyloidu/
 5. Online žiadanka na PET/CT vyšetrenie pri Ca prostaty s 68Ga-PSMA https://www.biont.sk/online-ziadanka/online-ziadanka-na-petct-68ga-psma/
 6. Online žiadanka na scintigrafické vyšetrenie https://www.biont.sk/online-ziadanka/online-ziadanka-na-scintigraficke-vysetrenie/
 7. Online žiadanka na PET/CT vyšetrenie s 68Ga-DOTATOC https://www.biont.sk/online-ziadanka/online-ziadanka-na-petct-vysetrenie-s-68ga-dotatoc/
 8. Online žiadanka na PET/CT vyšetrenie s 18F-cholínom https://www.biont.sk/online-ziadanka/online-ziadanka-na-petct-18f-cholin/

Tieto spracovateľské činnosti sú zohľadnené v Informácii o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách uchovávania a príjemcoch prevádzkovateľa.

 

4.Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie na našom webovom sídle zbierame:

 1. Žiadanka na PET/CT vyšetrenie
 • Pacient: meno, priezvisko, rodné číslo, zdravotná poisťovňa, telefón pacienta, adresa odosielajúceho pracoviska, diagnóza, histológia, klinické štádium, anamnestické otázky
 • Lekár: meno, priezvisko, kód lekára, kód pracoviska, email.

Využitie služby cookie:

Môžeme vyžadovať zapnutie súborov cookie vo vašom zariadení. Používame cookie, aby sme boli informovaní, keď navštívite naše webové stránky, zvýšili ich interakciu pre vás, obohatili svoje skúsenosti a čo najlepšie Vám prispôsobili ich obsah.

Táto webová lokalita vyžíva Základné súbory Cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám poskytli služby dostupné prostredníctvom našich webových stránok a využili niektoré z ich funkcií.  Pretože tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na doručenie webových stránok, nemôžete ich odmietnuť bez toho, aby ovplyvnili fungovanie našich stránok.

Ďalej využíva služby Google Analytics Cookie. Tieto súbory zhromažďujú informácie, ktoré sa používajú buď v súhrnnej forme, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sa používa naša webová stránka. Ak nechcete sledovať návštevnosť našich stránok, môžete zakázať sledovanie.

Používame tiež rôzne externé služby, ako sú Google Webfonty, Mapy Google a You Tube. Vzhľadom na to, že títo poskytovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje, napríklad vašu IP adresu, dovoľujeme vám ich zablokovať. Vypnúť ich môžete cez Google Webfont nastavenia.

 

5.Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

 1. zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 3. zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

6.Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Žiadanky na vyšetrenie sa archivujú 10 rokov.

 

7.Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovateľa.

 

8.Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

 

9.Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov úradom nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

 

10.Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
 • opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
  • už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,
  • ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl.18 nariadenia.

 

11.Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

 

12.Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním SSL certifikátu.

 

13.Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako napríklad orgánom činným v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom k špecifickým a zákonne určeným účelom.

 1. zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,                                     
 2. iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe,
 3. Národné centrum zdravotníckych informácií,
 4. osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.

 

14.Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu

Kontaktná adresa dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220

 

15.Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese oou@prodiagnostic.sk. Vašu žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.